مجموعه آموزشی کنترل ابزار دقیق پیشرفته
 • مجموعه آموزشی کنترل ابزار دقیق پیشرفته

مجموعه آموزشی کنترل ابزار دقیق پیشرفته

استعلام تلفنی
بدون مالیات
QV-ADV-01

مرجع خاص

تعداد
ناموجود

  ﭘﻨﻞ 01-QV-ADV ، ﯾﮏ ﺷﺒﯿﻪ ﺳﺎز ﮐﺎﻣﻞ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اي ﮐﺎﻣﻠﯽ از ﺗﺠﻬﯿﺰات  اﺑﺰاردﻗﯿﻖ و ﮐﻨﺘﺮل ﺻﻨﻌﺘﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ اﺳﺖ. در اﯾﻦ ﺳﺖ اﻣﮑﺎن آﻣﻮزش ﻣﺠﻤﻮﻋﮥ ﺟﺎﻣﻌﯽ از ﺗﺠﻬﯿﺰات اﺑﺰاردﻗﯿﻖ ﻣﯿﺴﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﭘﯿﺎده ﺳﺎز اﻧﻮاع ﻟﻮپ ﻫﺎي ﮐﻨﺘﺮﻟﯽ در اﯾﻦ ﭘﺎﯾﻠﻮت آن را در ﻧﻮع ﺧﻮد ﺑﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ. اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﻨﺘﺮﻟﺮﻫﺎي ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﮥ ﺳﺮي 400-S7 زﯾﻤﻨﺲ اﻣﮑﺎن ﭘﯿﺎده ﺳﺎزي ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎي DCS را در آن ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ. ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺎﻧﯿﺘﻮرﯾﻨﮓ ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه در اﯾﻦ ﭘﻨﻞ، ﺳﯿﺴﺘﻢ اﺳﮑﺎداي WINCC ﺷﺮﮐﺖ زﯾﻤﻨﺲ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. از وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎي ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻤﺎﯾﺰ اﯾﻦ ﺳﺖ ﭘﯿﺎده ﺳﺎزي ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺎﻧﯿﺘﻮرﯾﻨﮓ Server/Client در ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺎﻧﯿﺘﻮرﯾﻨﮓ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. در ﻧﻤﻮﻧﮥ ﭘﺎﯾﻪ اﯾﻦ ﺳﺖ ﺑﺪون ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ Redundancy در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ وﻟﯽ در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ  Redundancy ﺑﻪ آن اﻓﺰوده ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻫﺎي ﺳﺖ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﮥ آﻣﻮزﺷﯽ اﺑﺰاردﻗﯿﻖ 01-QV-ADV

 • ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﺳﺘﻔﺎده در آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﻫﺎي ﮐﻨﺘﺮل و اﺑﺰاردﻗﯿﻖ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر آﻣﻮزش ﺗﺠﻬﯿﺰات اﺑﺰاردﻗﯿﻖ ﮐﻪ در ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎي ﺻﻨﻌﺘﯽ ﮐﺎرﺑﺮي زﯾﺎدي دارﻧﺪ.
 • ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﺳﺘﻔﺎده در آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﻫﺎي ﮐﻨﺘﺮل ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر آﻣﻮزش ﻟﻮپ ﻫﺎي ﮐﻨﺘﺮﻟﯽ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ
 • ﮐﻨﺘﺮل آﺳﺎن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از PLC  و ﻧﻤﺎﯾﺶ وﺿﻌﯿﺖ ﺳﯿﮕﻨﺎل در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺎﻧﯿﺘﻮرﯾﻨﮓ
 • ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻣﺎﻧﯿﺘﻮرﯾﻨﮓ از ﻃﺮﯾﻖ HMI
 • ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﺳﺘﻔﺎده در آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﻫﺎي اﺗﻮﻣﺎﺳﯿﻮن ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر آﻣﻮزش ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﯾﺴﯽ PLC و ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﻣﺎﻧﯿﺘﻮرﯾﻨﮓ HMI
 • ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﭘﯿﺎده ﺳﺎزي ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺗﻮﻣﺎﺳﯿﻮن
 • ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﺿﺎﻓﻪ ﻧﻤﻮدن اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺑﺮ اﺳﺎس درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﺸﺘﺮي
 • آﻣﻮزش اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﯿﺮﻫﺎي ﮐﻨﺘﺮﻟﯽ و ﻣﮑﺎﻧﯿﺴﻢ ﻋﻤﻠﮑﺮد آﻧﻬﺎ
 • آﻣﻮزش اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻒ اﮐﭽﻮﺗﻮرﻫﺎ و ﻣﮑﺎﻧﯿﺴﻢ ﻋﻤﻠﮑﺮدﺷﺎن
 • ﻃﺮاﺣﯽ ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺒﺎ، ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﺎﻻ و ﮐﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺗﻌﻤﯿﺮات و ﻧﮕﻪ داري
 • اﺳﺘﻔﺎد از ﻣﺨﺎزن ﻣﺪرن ﺿﺪ زﻧﮓ ﺑﺎ ﺗﯿﻮپ ﭘﻼﮐﺴﯽ ﮔﻼس
 • ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﺳﺖ  در آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﻫﺎي ﮐﻨﺘﺮل، اﺑﺰاردﻗﯿﻖ و اﺗﻮﻣﺎﺳﯿﻮن
 • اﻧﻌﻄﺎف ﭘﺬﯾﺮي ﺑﺎﻻي اﯾﻦ ﺳﺖ ﻫﺎ در ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺎﻧﯿﺘﻮرﯾﻨﮓ و اﯾﺠﺎد ﯾﮏ داﻣﻨﮥ  ﻗﯿﻤﺖ، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﺿﻌﯿﺖ اﻗﺘﺼﺎدي ﻣﺸﺘﺮي ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر آﻣﻮزش در داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ، ﻣﺮاﮐﺰ ﻓﻨﯽ ﺣﺮﻓﻪ اي، ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ ﻫﺎ و ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺗﺎﺑﻌﻪ، ﻧﯿﺮوﮔﺎه ﻫﺎ، ﻣﺮاﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ و ...

اﺟﺰاي اﺻﻠﯽ ﺳﺖ
ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺑﻪ ﮐﺎر رﻓﺘﻪ در اﯾﻦ ﭘﻨﻞ ﻋﺒﺎرﺗﺴﺖ از:

ﮐﺪ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻧﺎم ﺗﺠﻬﯿﺰ
TK-300A ﻣﺨﺮن ذﺧﯿﺮه
TK-300B ﻣﺨﺮن ذﺧﯿﺮه
F-01 ﻓﯿﻠﺘﺮ آب
F-02 ﻓﯿﻠﺘﺮ آب
P-1 ﭘﻤﭗ 1
P-2 ﭘﻤﭗ 2
EH-1 ﻫﯿﺘﺮ اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ
FT-1 ﺗﺮاﻧﺴﻤﯿﺘﺮ دﺑﯽ
FV-1 ﺷﯿﺮ ﮐﻨﺘﺮﻟﯽ (Control Valve)
DPT-1 ﺗﺮاﻧﺴﻤﯿﺘﺮ اﺧﺘﻼف ﻓﺸﺎر
DPT-2 ﺗﺮاﻧﺴﻤﯿﺘﺮ اﺧﺘﻼف ﻓﺸﺎر
LLS-1 ﻟﻮل ﺳﻮﺋﯿﭻ ﺣﺪ ﺑﺎﻻ (ﻫﻨﮕﺎم ﺗﻤﺎس ﺑﺎ ﺳﯿﺎل ﺑﺎز و در ﺳﺎﯾﺮ ﺣﺎﻻت ﺑﺴﺘﻪ )(Normaly Close)
HLS-1 ﻟﻮل ﺳﻮﺋﯿﭻ ﺣﺪ ﭘﺎﯾﯿﻦ (ﻫﻨﮕﺎم ﺗﻤﺎس ﺑﺎ ﺳﯿﺎل ﺑﺎز و در ﺳﺎﯾﺮ ﺣﺎﻻت ﺑﺴﺘﻪ )(Normaly Close)
LLS-2 ﻟﻮل ﺳﻮﺋﯿﭻ ﺣﺪ ﺑﺎﻻ (ﻫﻨﮕﺎم ﺗﻤﺎس ﺑﺎ ﺳﯿﺎل ﺑﺎز و در ﺳﺎﯾﺮ ﺣﺎﻻت ﺑﺴﺘﻪ  )(Normaly Close)
HLS-2 ﻟﻮل ﺳﻮﺋﯿﭻ ﺣﺪ ﭘﺎﯾﯿﻦ (ﻫﻨﮕﺎم ﺗﻤﺎس ﺑﺎ ﺳﯿﺎل ﺑﺎز و در ﺳﺎﯾﺮ ﺣﺎﻻت ﺑﺴﺘﻪ) (Normaly Close)
TE-1 ﺳﻨﺴﻮر دﻣﺎي 100 PT 
SV-1 ﺷﯿﺮ ﭘﻨﻮﻣﺎﻧﯿﮑﯽ (Normaly Open)
SV-2 ﺷﯿﺮ ﭘﻨﻮﻣﺎﻧﯿﮑﯽ (Normaly Open)
SV-3 ﺷﯿﺮ ﭘﻨﻮﻣﺎﻧﯿﮑﯽ (Normaly Open)
PG-1 (Pressure Gauge) ﮔﯿﺞ ﻓﺸﺎر
PG-2 (Pressure Gauge) ﮔﯿﺞ ﻓﺸﺎر
PG-3 (Pressure Gauge) ﮔﯿﺞ ﻓﺸﺎر
HMI  Kinco ﺷﺮﮐﺖ HMI ﺳﯿﺴﺘﻢ
PLC PLC S7-400
PC ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ

ﺗﻮﺟﻪ:
 ﺷﺎﯾﺎن ذﮐﺮ اﺳﺖ درﺻﻮرت ارﺗﻘﺎء و ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎزي ﺳﺖ ﻣﺬﮐﻮر، اﻣﮑﺎن ﺗﻐﯿﯿﺮ در ﺷﮑﻞ و ﻟﻮپ ﻫﺎي آن وﺟﻮد دارد.