بردهای FPGA

ناموجود

این محصول دیگر موجود نیست

FPGA

تعریف :

FPGA براساسسلولهايمنطقيبرنامهريزيطراحيشدهاستکهارتباطبيناينسلولهانيزقابلبرنامه

ريزيميباشدوبرايساختننمونهايازمداروطراحيسريعسيستمهايديجيتال،بسيارمناسبميباشد

وچونقابلبرنامهريزياست،بنابراينبهآسانيميتوانمتناسببانيازکاربرتغييراتلازمرادرطراحي

انجامدادو FPGA رامجدابرنامهريزينمود.

ویژگی ها:

-          قراردادنحافظهي W25Q32 درکنارتراشهياصليجهتذخيرهکردندائميبرنامه.

-           دردسترسبودن I/O هابهصورتتفكيكشده.

-          استفاده از Camera Module ،کليدهاي فشاري و نمايشگر  LED و 4 digit seven segment displays  جهت تست برنامه هاي کاربر.

-          قرار دادن SRAM وUSB to Serial Converter و ساير پورت هاي ارتباطي

-          جديدترينويرايشنرمافزارقدرتمندوکاربردي ISE : بستهيکامل XILINX ISE دردوعدد DVD بههمراهنمونه

مثالهاوکدها

-          کابل USB

-          پروگرامرمخصوصبردهاي CPLD و FPGA کهقابليتکاربا ISE رادارد

-          ماژولدوربين

تاکنون هیچ نقدی از طرف کاربران نوشته نشده.

بررسی خود را بنویسید

بردهای FPGA

بردهای FPGA

تعریف :

FPGA براساسسلولهايمنطقيبرنامهريزيطراحيشدهاستکهارتباطبيناينسلولهانيزقابلبرنامه

ريزيميباشدوبرايساختننمونهايازمداروطراحيسريعسيستمهايديجيتال،بسيارمناسبميباشد

وچونقابلبرنامهريزياست،بنابراينبهآسانيميتوانمتناسببانيازکاربرتغييراتلازمرادرطراحي

انجامدادو FPGA رامجدابرنامهريزينمود.

بررسی خود را بنویسید

محصولات مرتبط

Newsletter