دسته بندی ها

پرفروش ترین ها

نماد اعتماد الکترونیک

قطعات الکترونیکی

قطعات الکترونیکی

فیلتر های فعال

برد الکترونیکی (ATMEGA2560)...
0 Review(s) 
ناموجود
قیمت ناموجود

ویژگی ها:

-          قابلیت تست LCD

-          6 عدد خروجی PWM

-          10 عدد خروجی دیجیتال برای کنترل موتور DC

برد الکترونیکی با پردازنده...
0 Review(s) 
ناموجود
قیمت ناموجود

ویژگی ها :

-          راه اندازی 2 عدد موتور Dynamic cell  

-          راه اندازی 5 عدد step motor

-          دارای 6 عدد پایه PWM

-          ارتباط با DEVICE  های دیگر از طریق UART

برد الکترونیکی (STM32F407)...
0 Review(s) 
ناموجود
قیمت ناموجود

ویژگی ها :

-          دارای ارتباط از طریق پروتکل های I2C,UART,SPI,CAN

-          دارای دو خروجی ADC

-          دارای خروجی PWM

-          دارای LED برای تست دیجیتال

-          ارتباط با کامپیوتر از طریق میکرو USB

بردهای FPGA
0 Review(s) 
ناموجود
قیمت ناموجود

تعریف :

FPGA براساسسلولهايمنطقيبرنامهريزيطراحيشدهاستکهارتباطبيناينسلولهانيزقابلبرنامه

ريزيميباشدوبرايساختننمونهايازمداروطراحيسريعسيستمهايديجيتال،بسيارمناسبميباشد

وچونقابلبرنامهريزياست،بنابراينبهآسانيميتوانمتناسببانيازکاربرتغييراتلازمرادرطراحي

انجامدادو FPGA رامجدابرنامهريزينمود.

نمایش 1 تا 5 از 5 مورد
نمایش 1 تا 5 از 5 مورد